Общи условия » Лепене на тапети Варна
728
page-template-default,page,page-id-728,non-logged-in,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,qode-theme-ver-13.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Общи условия

Чл.1. Настоящите Общи Условия за ползване на интернет страница www.lepenetapeti.eu  на Процион ЕООД и предоставяните чрез тях услуги уреждат отношенията между  Процион ЕООД (наричано за краткост име на сайта) и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител), което ползва интернет страница на име на сайта и/или услугите, предоставяни чрез нея. По смисъла на настоящите Условия Интернет страница на Процион ЕООД е страницата www.lepenetapeti.eu.

Чл.2. Потребителите по смисъла на настоящите Условия са две категории:

ал.1. Активни Потребители – ползващи формaтa за контакт – Потребители, които активно ползват Интернет страница на име на сайта чрез въвеждане на мобилен номер и/или е-mail адрес и име. Задължителните данни, които следва да бъдат въведени зависят от целите на ползването – запитвания .

Ал.2. Неактивни – Потребители, които посещават Интернет страница на Процион ЕООД без да използват формата за контакт.

Чл.3. Настоящите правила са публикувани на Интернет страницата на Процион ЕООД и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в сайта. Потребителят се задължава да ползва услугите в съответствие с изискванията на настоящите Общи Условия.

Чл.4. С приемането на настоящите Общи Условия, Потребителят е информиран и се съгласява, Процион ЕООД да изпраща повиквания, съобщения и електронна поща за целите на директния маркетинг и реклама на собствени услуги на предприятието или на услуги и продукти на трети лица, като предоставя възможност на всеки Потребител, в случай на получаване на повикване, съобщение или електронна поща за целите на директния маркетинг, да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения. име на сайта изпълнява всеки отказ за получаване на бъдещи съобщения за маркетингови цели.

Чл.5. Забранено нарушаването на авторски и сродни на www.lepenetapeti.eu

ПРАВА, ПРАВА ВЪРХУ ТЪРГОВСКИ МАРКИ ИЛИ ДРУГИ ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл.6. Всеки Потребител, който ползва услуги на Интернет страница на Процион ЕООД, има право да изрази мнение по отношение на настоящите Общи Условия чрез изпращане на лично съобщение чрез формата за запитване.

Чл.7. Въпроси, свързани с ползването на предлаганите на Интернет страница на Процион ЕООД, могат да бъдат задавани от Потребител чрез изпращане на съобщение чрез формата за запитване.

Чл.8. Информация, отнасяща се до начините на ползване на съответната Интернет страница на Процион ЕООД, както и до предоставяните чрез нея услуги, може да се получи чрез формата за запитване.

Чл.9. Процион ЕООД се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява дадената персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.

Чл.10. Процион ЕООД си запазва правото да не отговря на запитвания по преценка на администратора.

Чл.11. Процион ЕООД не отговаря пред Потребителя за:

Ал.1. Загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на услуги чрез Интернет страница на Процион ЕООД и самата страница от негова страна, както и за невъзможността да се ползват тези услуги;

Ал.2. Неспособност на Потребителя да ползва функционалността на интернет страницата;

Ал.3. Претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на функциалността на интернет страницата;

Чл.12. Процион ЕООД не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други доставчици в Интернет или на електронните съобщителни връзки в и/или извън страната, Потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на функциалността, предоставяни на Интернет страница на Процион ЕООД.

Чл.13. Потребителят се задължава да уведомява за грешки, технически проблеми и други проблеми, свързани с ползването и функциалността на интернет страницата, чрез обаждане на телефонна посочен в секция контакти или чрез формата за запитвания.

Чл.14. Процион ЕООД запазва правото едностранно да променя настоящите Общи Условия, както и структурата на своята Интернет страница, за което не се задължава да уведомява Потребителите.

Чл.15. За всички неуредени в тези Условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

Чл.16. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.

Call Now